อาการแพนิค (Panic Disorder) หรือวิตกกังวลอย่างรุนแรง มีสาเหตุจากระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติและสารเคมีในสมองเสียสมดุล อาการที่แสดงออกมักเกิดขึ้นพร้อมกันหลายอย่าง เช่น ใจเต้นเร็ว หายใจแรง เหงื่อออกมาก ฯลฯ

กิงโกะ (Ginkgo) สมุนไพรจีนโบราณที่มีสรรพคุณทางยาช่วยในเรื่องการไหลเวียนโลหิตซึ่งส่งผลต่อการทำงานของระบบประสาทและสมอง จึงมีความเป็นไปได้ว่าจะมีส่วนช่วยลดอาการแพนิคได้ ทำให้ภาควิชาจิตวิทยา เมืองกีเซิน รัฐเฮ็สเซิน ประเทศเยอรมัน สนใจและนำมาศึกษาวิจัยฤทธิ์ของสารสกัดกิงโกะต่อผู้ป่วยที่มีอาการแพนิค

โดยงานวิจัยมีวิธีการทดลอง ดังนี้

1. แบ่งกลุ่มผู้ป่วย

จากอาสาสมัครที่เป็นผู้ป่วยแพนิค จำนวน 107 คน มาแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม และทดลองเป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยแบ่งกลุ่ม ดังนี้

  1.  กลุ่มได้รับสารสกัดกิงโกะ 480 มก. ต่อวัน
  2.  กลุ่มได้รับสารสกัดกิงโกะ 240 มก. ต่อวัน
  3.  กลุ่มได้รับยาหลอก (placebo)

2. วิธีการวัดผลการทดลอง

วัดด้วย Hamilton Scale : HAMA (หน่วยวัดความวิตกกังวล) ซึ่งเป็นหน่วยที่ได้รับความนิยมในการใช้ทดสอบผู้ป่วยวิตกกังวล โดยมีระดับคะแนนที่ใช้วัดคือ 0-56 คะแนน

** หมายเหตุ : ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของอาการวิตกกังวลกับคะแนน HAMA แบ่งได้ ดังนี้

วิตกกังวลเล็กน้อย            < 17 คะแนน

วิตกกังวลปานกลาง        18-24  คะแนน

วิตกกังวลมาก                25-30  คะแนน

วิตกกังวลขั้นรุนแรง          > 30  คะแนน

3. ผลการทดลอง

  1. กลุ่มได้รับสารสกัดกิงโกะ 480 มก. ต่อวัน มีความวิตกกังวล ลดลง 14.3 คะแนน หรือประมาณ 40-50%
  2. กลุ่มได้รับสารสกัดกิงโกะ 240 มก. ต่อวัน มีความวิตกกังวล ลดลง 12.1 คะแนน หรือประมาณ 35-40%
  3. กลุ่มยาหลอก มีความวิตกกังวล ลดลง 7.8 คะแนน หรือประมาณ 20-25%

4. สรุปผลจากงานวิจัย

จากการทดลองสรุปผลได้ว่าผู้ที่ได้รับสารสกัดกิงโกะอย่างต่อเนื่อง จะช่วยลดอาการแพนิคหรือวิตกกังวลอย่างรุนแรงได้ ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่าหากได้รับสารสกัดกิงโกะในปริมาณที่สูงขึ้น อาการแพนิคจะยิ่งลดลงตามไปด้วย

เฮอร์บิเทีย กิงโกะ (Herbitia Ginkgo) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟื้นบำรุง “ระบบประสาทและสมอง” รวมสารสกัดที่มีงานวิจัยมากที่สุด ไว้ในหนึ่งเดียว

  1. สารสกัดจากกิงโกะ ปริมาณ 120 มก. ให้ กิงโกะฟลาโวนไกลโคไซน์ (Ginkgo flavone glycosides) 28.8 มก. และ เทอร์ปีนแลคโตน (Terpene lactone) 7.2 มก.
  2. สารสกัดจากใบบัวบก ปริมาณ 50 มก. ให้ เอเซียติโคไซด์ (Asiaticoside) 1.25 มก.
  3. สารสกัดจากพรมมิ ปริมาณ 150 มก. ให้ บาโคไซด์ (Bacoside) 75 มก
  4. สารสกัดจากข้าวปริมาณ 50 มก.

เฮอร์บิเทีย กิงโกะ มีต้นแบบจากญี่ปุ่น ที่นำ กิงโกะ+ใบบัวบก+พรมมิ+ข้าว มารวมกันเพื่อเสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน ในไทย เราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียว !!

ขึ้นทะเบียนเลขที่ อย. 14-1-16056-5-0011

ช่องทางด่วน… สำหรับปรึกษา/สอบถาม/สั่งซื้อสินค้า